Om os / Vedtægter
VEDTÆGTER FOR HIMMERLANDS NIMBUSKLUB
 
§  1.  Klubbens navn er HIMMERLANDS NIMBUSKLUB.
         Klubbens hjemsted er Aars.
§  2.  Klubbens formål er at fremme interessen blandt alle aldersgrupper for-
         be varelse af NIMBUS-motorcykler. Klubben søger gemmen råd og
         vejledning om NIMBUS og teknisk samarbejde, samt ture og    
         kammeratlig samvær at formidle kontakten mellem medlemmerne.
§  3.  Som medlem kan optages enhver, som har interesse for NIMBUS-
         motor-cyklen, samt samboende til medlemmer, som optages som
         fuldgyldigt   medlem til et kontingent på 50% af det på generalfor-
         samlingen fastsatte kontingent.
§  4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på general-
        forsamlingen og konstituerer sig selv med formand, kasserer,sekretær
        og 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Der vælges endvidere 1
        suppleant og 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgperioden er 2 år
        for bestyrelsesmedlemmer,3 medlemmer vælges det ene år og 2                   medlemmer det følgende år.
         Valgperioden er 1 år for suppleant, revisor.og revisorsuppleant.
         Arbejdet i klubben er ulønnet, udlæg eller udgifter kan dog godtgøres.
§  5.  Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes
         hvert år i oktober kvartal, ordinær generalforsamling.
        Generalforsamlingen indkaldes
         skriftligt med 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden.
         Dagsordenen for en ordinær generalforsamling er følgende:
         1.  Valg af dirigent.
         2.  Formandens beretning.
         3.  Forelæggelse af det reviderende regnskab til godkendelse.
         4.  Indkomne forslag.
         5.  Fastsættelse af kontingent.
         6.  Valg af bestyrelse samt valg af suppleant, revisor og
              revisorsuppleant.
         7.  Eventuelt.
         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes
         skriftligt til
         formanden, således at de er denne i hænde senest 3 dage før
         generalforsamlingens afholdelse.
§  6.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af de
         fremmødte medlemmer, dog skal beslutningen om ophævelse af
         klubben og anvendelse af eventuelle midler tiltrædes af 2/3 af
         medlemmerne.
§  7.  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af
         bestyrelsen
        eller af medlemmerne, hvis 2/3 af disse ønsker det. Ekstraordinær
        generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at anmodningen er
        modtaget af formanden.
§  8. Den daglige ledelse er bestyrelsen, der repræsenterer klubben i alle
        forhold.
         Beslutninger og heraf følgende handlinger skal være i
         overensstemmelse med klubbens vedtægter.
§  9.  Det årlige kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling,
         kontingentet betales en gang om året. Restance over 1 måned kan
         medføre udelukkelse fra klubben, dette skal dog varsles.
§ 10.  Udmeldelse af klubben skal ske til formanden.
§ 11.  Ændringer af disse vedtægter kan ske ved enhver generalforsamling
          uanset antallet af fremmødte medlemmer, hvis mindst 2/3 af de
          fremmødte kan stemme herfor.
 
Ovenstående er vedtaget på generalforsamlingen 7. oktober 1990 og ændret 21. november 1993, 20. november 1994, 9. november 1997 og 6. november 2005.